Certifikáty

Certifikáty nabízí mnoho druhů strategií. Od těch velmi konzervativních, přes indexové certifikáty, které kopírují nějaký index až k těm rizikovým za pomoci turbo certifikátů. Přečtěte si detailní popisy jednotlivých certifikátů o jejich konstrukci a určování jejich ceny.

Certifikáty ( Airbag Basket , Bonusové Diskontní , Indexové Outperformance , Sprint Turbo ),  SFD Warranty

 

 

Airbag certifikáty

Zajištění proti ztrátám

Máte v úmyslu investovat do akcií nebo komodit, ale obáváte se možného poklesu kurzu? Airbag certifikát vás před ztrátami ochrání.

V autě poskytuje ochranu airbag, který se při nárazu okamžitě nafoukne a dokáže zčásti nebo úplně zabránit zranění. V případě, že k nárazu  nedojde, airbag zůstane na svém místě a cestující nijak neomezuje. U airbag certifikátů se jedná o velice podobný princip. V případě, že cena podkladového aktiva do splatnosti certifikátu klesne, investor bude díky „záchrannému polštáři“ zcela nebo zčásti chráněn před ztrátou. Pokud ale podkladové aktivum do splatnosti posílí, držitel certifikátu se podílí na vývoji kurzu neomezeně.

Funkci airbag certifikátů si ukážeme na příkladu:

Tabulka a graf ukazují možné výnosy a ztráty v den splatnosti:

Jak je z obrázku vidět, držitel airbag certifikátu realizuje shodný výnos s podkladovým aktivem v případě, že se kurz akcie v den splatnosti nachází nad emisní cenou 100 EUR. Pokud ale do splatnosti podkladové aktivum na své hodnotě ztratí, jsou znát výrazné přednosti certifikátu.

Airbag certifikát dokáže zcela ochránit investora před ztrátami při poklesu ceny podkladového aktiva až na hodnotu 70 EUR. Držitel certifikátu tak obdrží hodnotu ve výši emisní ceny i v případě, že podkladové aktivum oslabí až o 30 %. Koupí-li tedy investor certifikát v den emise a drží ho do konce splatnosti, počáteční investice je absolutně chráněna proti „malým“ ztrátám.

Ochranné prvky certifikátu se nevytratí ani v případě, že podkladové aktivum oslabí o více než 30 %. Spadne-li akcie pod hodnotu 70 EUR, držitel certifikátu sice začne realizovat ztrátu, ale vždy menší než u přímé investice do podkladového aktiva.

Míra participace

V našem příkladu byla míra participace 100 %. Tento údaj uvádí, do jaké míry se držitel certifikátu podílí na vzrůstu ceny podkladového aktiva od data emise. V našem případě se tedy jedná o přesné kopírování výnosů akcie. Je-li ale míra participace vyšší než 100 %, může investor pomocí certifikátu zaznamenat větší výnos než u přímé investice. Jednalo by se o podobný efekt jako u Outperformance certifikátů. U některých airbag certifikátů je naopak míra participace nižší než 100 %. Například airbag certifikát od Societe Generale na index GSCI Agriculture Index, který zahrnuje soft komodity jako je kukuřice nebo kafe, bude disponovat mírou participace mezi 90 až 100 %. Přesná hodnota bude určena 5.4.2005 v den emise.

Oceňování

Struktura airbag certifikátu je emitentem vytvořena pomocí opčních kontraktů. Kurz certifikátu tedy bude v průběhu platnosti záviset nejen na vývoji podkladového aktiva, ale i na volatilitě, úrokové míře, dividendách a jiných faktorech. S blížící se splatností se ale důležitost těchto faktorů bude snižovat. Výplatní situace, které jsou zobrazeny na grafu se týkají pouze certifikátů koupených v den emise a držených až do splatnosti.

UPOZORNĚNÍ

V nabídce certifikátů se můžeme setkat s druhy produktů, které mají velice podobné vlastnosti jako airbag certifikáty, ale nesou jiný název. Můžeme se tak setkat s označením Fallschirm (padák) u Deutsche Bank nebo S2MART u emitenta UBS.

Výhody

 • Zajištění proti ztrátám
 • Neomezený potenciální výnos

Nevýhody

 • Žádné dividendy
 • Možnost absolutní ztráty v případě, že je hodnota podkladového aktiva nulová

 

Basket certifikáty

Jednoduchý způsob jak investovat do libovolného odvětví

Investiční strategie:

Využívejte díky basket certifikátům krátkodobých změn v právě rostoucích odvětvích a nebo dlouhodobě investujte s rozloženým rizikem. 

Popis:

Nákupem basket-certifikátu má investor možnost podílet se na vývoji kurzu několika akcií z určité oblasti trhu, aniž by tyto akcie musel vlastnit. Jedná se o takzvaný koš (basket) akcií nebo jiných cenných papírů, který je sestavený emitentem certifikátu. Obsah koše zůstává během času nezměněný (pasivní management) nebo se časem může měnit (aktivní management). V případě aktivního managamentu by měl investor pravidelně sledovat jak se mění obsah koše. Periodicita změn by měl být vždy uvedena v emisním prospektu.

Díky basket certifikátu tak můžete investovat přímo do odvětví jako telekomunikace, internet, chemie nebo i nanotechnologie. Bez basket certifikátu by bylo nutné nakoupit akcie od většiny firem, které jsou v daném odvětví, nebo investovat pouze do vybraných podniků. V prvním případě by bylo vynaloženo příliš mnoho finančních prostředků na nákup takového množství cenných papírů a ve druhém není jistota, že bude vybrán správný podnik. S certifikáty tak získáváte rozložení rizika s rozumnou výší investice a s nízkými poplatky.

Je však nutné si uvědomit, že se jedná o rozložení rizika pouze v rámci jednoho odvětví. Při poklesu celého sektoru bude ztrácet i naše celá investice. U indexových certifikátů je riziko rozloženo i mezi sektory. Basket-certifikáty jsou proto ve srovnání s indexovými  certifikáty více rizikové, ale mají větší výnosový potenciál.

Vzhledem k tomu, že v koši certifikátu může být jakékoliv aktivum, můžete díky těmto cenným papírům investovat do různých oblastí, které nejsou drobnému investorovi  tolik přístupné. Nedávno byly např. vydány basket-certifikáty na takzvané Hedge fondy (hedge funds), které se snaží pomocí speciálních investičních strategií profitovat i na klesajících trzích.

Příklad:

Basket – certifikát, v jehož „koši“ jsou akcie 1 a akcie 2 zastoupeny stejnou vahou 50 %, byl nakoupen za 130 EUR. Při posílení obou akcí o 10 % stoupne celý koš také o 10 % a tedy i cena basket certifikátu.

Výhody:

1. Diverzifikace rizika  - nákupem basket certifikátu si kupujete celé portfolio podniků z daného odvětví
2. Široká nabídka  – výběr z nejvýznamnějších světových indexů
3. Vysoká likvidita  – emitent zajišťuje činnost tvůrce trhu – vždy je stanovena poptávka a nabídka
4. Nízké poplatky  - zaplatíte poplatky za nákup pouze jednoho cenného papíru v porovnáním s vytvářením vlastního portfolia.

U brokerjet si můžete vybrat z široké nabídky basket certifikátů emitovaných například na tato odvětví: 

 • Biotechnologie
 • Internet
 • Hedge fondy
 • Energetika

 

 

Bonus certifikáty bez CAP

Nižší riziko s neomezeným výnosem

Chcete snížit riziko při investování do akcií, ale přitom se nechcete vzdát neomezeného zisku? Přejete si vydělávat i na stagnujících trzích? Vlastnosti bonus certifikátů tyto přání dokáži splnit.

Stejně jako diskontové certifikáty i bonus certifikáty nesou určité zajištění proti ztrátám při poklesu podkladového aktiva. Výhodou  bonus certifikátů bez CAP je potenciál neomezeného zisku. U tohoto druhu certifikátu neexistuje hodnota CAP, která by investorům zabraňovala plně participovat na růstu trhu.

Funkce:

Bonus certifikát disponuje dvěmi hranicemi. Horní hranice (bonus hranice), která se při emisi nachází několik procent nad hodnotou podkladového aktiva, a dolní hranice (bariéra), která je pod aktuální hodnotou cenného papíru. V den emise stojí bonus certifikát stejně jako podkladové aktivum. V případě, že se cena podkladového aktiva do splatnosti pohybovala pouze mezi zmíněnými hranicemi, dostane držitel certifikátu vyplacenou hodnotu ve výši horní (bonus) hranice. Pokud ale podkladové aktivum do doby splatnosti aspoň jednou kleslo pod dolní hranici,  držitel certifikátu dostane hodnotu, která odpovídá podkladovému aktivu v den splatnosti. Nezávisle na tom, kde se cena právě nachází. Pokud podkladové aktivum překročí horní hranici, dostává investor vyplacenou hodnotu podkladového aktiva (pozn.: u varianty s CAP je hodnota omezena úrovní CAP).

Za výhody musí držitel certifikátu zaplatit tím, že se vzdá nároku na dividendy. Právě vyplacené dividendy použije emitent k vytvoření bonus efektu.

Příklad:

Bonus hranice:

80 EUR

Bariéra:

50 EUR

Akcie v den emise:

60 EUR

SPlatnost:

1 rok

 

 

 

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Varianta 4

 

(modrá)

(červená) 

(černá) 

(oranžová) 

Akcie v den emise

60 EUR

60 EUR

60 EUR

60 EUR

Akcie při splatnosti

86 EUR

75 EUR

53 EUR

42 EUR

Výnos akcie při splatnosti

43,3 %

25 %

-11,7 %

-30 %

Certifikát v den emise

60 EUR

60 EUR

60 EUR

60 EUR

Certifikát při splatnosti

86 EUR

75 EUR

80 EUR

42 EUR

Výnos certifikátu při splatnosti

43,3 %

25 %

33,3 % 

-30 %

Varianta 1 (modrá):

Od emise cena akcie rostla, překročila bonus hranici a v den splatnosti skončila na hodnotě 86 EUR. Držitel akcie inkasuje zisk 43,3 %. Protože je podkladové aktivum v den splatnosti nad bonus hranicí, držiteli certifikátu je vyplacena stejná hodnota jako při přímé investici do aktiva. Majitel certifikátu tedy inkasuje rovněž 43,3 %. Pokud by akcie posilovala i nadále, držitel certifikátu by se na tomto vzestupu plně podílel.

Varianta 2 (červená):

Krátce po emisi spadla akcie pod dolní hranici. Držitel certifikátu tak ztratil nárok na vyplacení bonusu ve výši 80 EUR. Akcie ale poté vzrostla až na hodnotu 75 EUR. Akcie i certifikát tak nakonec přinesly v den splatnosti výnos 25 %.

Varianta 3 (černá):

Cena akcie se až do splatnosti držela mezi dolní a horní hranicí. Držitel certifikátu tak v den splatnosti dostává bonus ve výši 80 EUR (horní hranice). Certifikát tedy přinesl výnos 33,3 %, přestože akcie ztratila 11,7 %.

Varianta 4 (oranžová):

Cena akcie se v průběhu životnosti certifikátu dostala pod dolní hranici. Držitel certifikátu tak ztratil nárok na vyplacení bonusu. Akcie se ale i nadále pohybuje pro držitele certifikátu negativním směrem. V den splatnosti realizuje držitel certifikátu ztrátu 30 %.

Jaký certifikát vybrat:

V nabídce emitentů je mnoho bonus certifikátů, které se liší svými parametry a podkladovými aktivy. Zvolíme-li dolní hranici příliš blízko aktuálnímu kurzu podkladového aktiva, máme na jednu stranu možnost získat vysoký bonus, protože horní hranice je více vzdálena, ale na druhou stranu je větší riziko, že podkladové aktivum protne bariéru a tím bude bonus efekt navždy ztracen. Certifikát s dolní hranicí blízko podkladovému aktivum se tedy hodí pro investory, kteří věří v růst akcie s minimálními výkyvy. Naopak certifikát se vzdálenou dolní hranicí se hodí pro stagnující trhy, u kterých se dá očekávat, že se kurz bude pohybovat pouze mezi hranicemi. S tím, jak se zkracuje doba splatnosti certifikátu, tak se zvyšuje i hodnota případné ztráty v případě protnutí spodní hranice. Investor by měl vždy zvážit, zda nabízený bonus odpovídá možné výši ztráty v případě, že bude dolní hranice dosažena. Tato výše ztráty se může v případech vysoké tržní volatility pohybovat i v řádech desítek procent.

Výhody:

 • potenciál neomezeného výnosu
 • možnost výnosu i na stagnujících trzích
 • snížení rizika

Nevýhody:

 • ztráta dividiend

Bonus certifikáty s CAP

Úroveň CAP značí maximální hodnotu výplaty. Rozdíl oproti certifikátům bez CAP je v tom, že pokud má certifikát stanovenou maximální hodnotu výplaty CAP, tak je výše vyplacené částky omezená touto hodnotou

Tajemství vyplaceného bonusu

Jak emitent vytváří bonus efekt? Které faktory ovlivňují cenu certifikátu do splatnosti? Odpovědi na tyto otázky se pokusíme najít v dalším pokračování o bonus certifikátech. V předešlých odstavcích jsme si představili základní vlastnosti bonus certifikátů. Předpokládali jsme, že investor drží certifikát od data emise do splatnosti. Na konci života certifikátu vznikly dvě možné situace. Investor obdržel bonus ve výši horní hranice a nebo dostal hodnotu odpovídající podkladovému aktivu. Obě situace zachycuje následující graf, který ukazuje částky (výnosy) získané  v den splatnosti při různých cenách podkladového aktiva. Bonus certifikát má jako v příkladu z minulého dílu dolní hranici na 50 EUR a horní hranici na 80 EUR.

Červený graf zobrazuje výnos certifikátu a černá čára znázorňuje výnos podkladového aktiva (např. akcie). Čáry se překrývají mimo oblast vyplaceného bonusu, protože při překročení dolní bariéry 50 EUR nebo horní hranice 80 EUR dostane investor vždy podkladové aktivum. V případě, že podkladové aktivum do splatnosti nikdy nepřekročí dolní bariéru, držitel certifikátu dostane 80 EUR. Od 50 EUR do 80 EUR je výnos u certifikátu tedy roven vždy 80 EUR. Obsah trojúhelníku, který vznikl se rovná výši bonusu při jednotlivých hodnotách aktiva. Jak ale emitent bonus efektu dosáhne? Jakým způsobem se mezi 50 a 80 EUR vytvoří trojúhelníkový schod?

Již z předešlé části o bonus certifikátech  víme, že se držitel certifikátu vzdává vyplacených dividend. Emitent si tyto dividendy nenechává, ale investuje je do speciální opce nazvané Down-and-out Put. Tato opce je v mnohém podobná obyčejné put-opci (nebo put-warrantu).

PUT-opce

PUT opce dává držiteli právo prodat podkladové aktivum za určitou cenu (realizační cenu) v daný čas. Řekněme, že emitent koupí  put opce s realizační cenou rovnou horní hranici bonus certifikátu (tj. v našem případě 80 EUR) a může opci uplatnit (využije práva, které má držením opce) v den splatnosti certifikátu. K této opci drží ještě podkladové aktivum. V případě, že podkladové aktivum bude v den splatnosti na 60 EUR, emitent může díky opci využít práva aktivum prodat za 80 EUR. Realizoval by tak zisk o 20 EUR vyšší než u prodeje akcie na burze (akcie má na trhu hodnotu 60 EUR a díky opci ji emitent prodá za 80 EUR). Můžeme tedy konstatovat, že čím nižší je cena akcie od horní hranice certifikátu, tím je zisk z put opce větší (rozdíl mezi tržní hodnotou akcie a 80 EUR je větší). Právě tímto způsobem se vytváří bonus efekt od hranice 80 EUR dolu. Spočítáme-li rozdíl mezi výnosem certifikátu a podkladového aktiva od 80 EUR dolu, vyjde nám zisk z uplatněné opce. Když ale dojdeme k hodnotě podkladového aktiva 50 EUR, žádný rozdíl mezi certifikátem a aktivem není? Výnos certifikátu spadl na 50 EUR a je proto stejný jako u podkladového aktiva? Zisk z put opce klesáním hodnoty podkladového aktiva pod 50 EUR nepokračuje. Tato situace je zapříčiněna vlastností down-and-out put opce, díky které se liší od standardní put opce.

Down-and-out put opce

Down-and-out put opce disponuje bariérou, která se nachází pod realizační cenou. Pokud na bariéru podkladové aktivum klesne, down-and-out put opce ztratí navždy svou hodnotu. Emitent by u našeho příkladu zvolil bariéru opce shodnou s dolní bariérou bonus certifikátu (tj. 50 EUR). Pokud je tedy bariéra podkladovým aktivem překročena, opce ztratí svou hodnotu a tím ztratí investor nárok na vyplacený bonus a musí se spokojit pouze s hodnotou podkladového aktiva. Investor dostane vše až na konci splatnosti, protože jenom tehdy může být opce uplatněna. (jedná se o tzv. evropský typ). Jak je to ale s cenou opce a bonus certifikátu mezi emisí a dobou splatnosti? Certifikát můžeme kdykoliv do splatnosti koupit a  prodat. Proto je nutné vědět, jak se chová cena opce, která tvoří cenu certifikátu.

Oceňování certifikátu

V případě, že by neexistovalo riziko, že podkladové aktivum nikdy neklesne na bariéru down-and-out put opce, byla by cena tohoto derivátu shodná s obyčejnou put opcí. Hodnota opce by se tedy zvětšovala s poklesem podkladového aktiva. Protože zde ale riziko překročení beriéry je, bude cena down-and-out put opce nižší než standardní put opce. Emitenta bude tato opce stát míň než obyčejná put opce. Rozdíly v cenách opcí budou vznikat blízko dolní bariéry. (tj. v našem případě 50 EUR). Čím blíž bude podkladové aktivum 50 EUR, tím větší bude riziko, že kurz překročí bariéru a down-and-out put opce ztratí celou svou hodnotu.

Na grafu vidíme cenu opce několik měsíců do splatnosti. Od kurzu akcie 80 EUR nalevo cena opce stoupá. Nárůst ale u 60 EUR zpomalí a těsně před bariérou hodnota opce klesá, protože roste riziko překročení bariéry. Investoři jsou tedy ochotni za opci zaplatit méně. U bariéry 50 EUR je hodnota opce nulová. Jak je na obrázku vidět, opce má hodnotu i při kurzu  vyšším než 80 EUR, což by se mohlo zdát jako nesmysl. Proč by byl někdo ochoten zaplatit za právo prodat aktivum za 80 EUR, když ho může prodat na burze za vyšší kurz? Důvod je prostý. Na grafu je zobrazen cena opce několik dní před splatností. Protože právo prodat může držitel uplatnit pouze v den splatnosti, spekulanti jsou ochotni několik dní před splatnosti za tuto opci  přeci jenom dát peníze, protože podkladové aktivum může do splatnosti pod hodnotu 80 EUR s určitou pravděpodobností ještě klesnout. Touto úvahou se již pomalu dostáváme k faktorům, které ovlivňují cenu opce a tedy i certifikátu.

Čas do splatnosti

Tím, jak se blíží den splatnosti, snižuje se pravděpodobnost, že se s kurzem podkladového aktiva ještě něco stane. Pokud je tedy kurz aktiva nad 80 EUR, investoři opci příliš vysoko cenit nebudou. Se splatností ale také na druhou stranu klesá riziko, že podkladové aktivum klesne pod bariéru 50 EUR.

Na grafu je zobrazena cena opce v různých okamžicích před splatností. Můžeme pozorovat, jak se cena opce natahuje směrem nahoru tím, jak se čas do splatnosti zkracuje (cena opce se zvyšuje). Tmavě modrá linka demonstruje cenu opce v den splatnosti. Když je kurz podkladového aktiva při splatnosti opce (certifikátu) blízko 50 EUR, je cena opce nejvyšší. Kurz už pod bariéru neklesne a držitel opce uplatní právo prodat aktivum za 80 EUR, čímž realizuje nejvyšší možný zisk z opce 30 EUR. Díky tomu, že bonus je tvořen právě hodnotou opce, je bonus největší v blízkosti právě dolní bariéry 50 EUR. Investor certifikátem získává hodnotu ve výši horní hranice. Což je vlastně zisk z uplatněné opce. Z obrázku je vidět, že bonus narůstá s kratším časem do splatnosti.

Volatilita

V případě, že kurz podkladového aktiva málo kolísá , je menší pravděpodobnost, že kurz  náhle překročí dolní bariéru. Cena down-and-out put opce je tedy větší při nižší volatilitě. Dalo by se říct, že cena bonus certifikátu bude růst při snižující se volatilitě. (pokud všechny ostatní faktory zůstanou konstantní). Velká citlivost na tento faktor bude v blízkosti dolní bariéry, protože stačí jenom malý výkyv a bariéra bude překročena.

 

Diskontové certifikáty

Ziskové portfolio při stagnujících kurzech

Investiční strategie:

Přejete si vylepšit svou investiční pozici na stagnujících, mírně stoupajících a dokonce  i na klesajících  trzích? Potom je nákup diskontového certifikátu výhodnější, než přímý nákup podkladového aktiva (akcií, indexů nebo komodit). Jen  při výrazně stoupajících kurzech je diskontový certifikát méně výhodný.

Popis:

Nákupem diskontového certifikátu můžete investovat do podkladového aktiva se slevou (diskontem). Této slevě se někdy říká „záchranný polštář“, protože, jak uvidíme na příkladu,   pokles kurzu akcie pro investora ještě nemusí znamenat ztrátu.  Díky nižší počáteční investici dosahuje držitel diskontového certifikátu vyšších zisků v porovnáním s investicí do konkrétní akcie.

Za tuto výhodu se investor musí vzdát určité části potenciálního zisku, kterého by dosáhl při výrazném vzestupu kurzu podkladového aktiva. Hranice, kterou je omezený možný výnos z investice do certifikátu se nazývá CAP a je předem určen emitentem certifikátu. Mezi diskontem a hodnotou CAP platí nepřímá úměrnost, čím větší je poskytovaný diskont, tím nižší je CAP.

Výše kurzu podkladového aktiva, od které přestává být investice do certifikátu výhodnější než investice do samotného podkladového aktiva, se nazývá OUTPERFORMANCE POINT. Pokud očekáváme, že  podkladové aktivum této výše kurzu dosáhne nebo ji překročí, je výhodnější investovat bez diskontového certifikátu. Tento bod je počítán podle vzorce:

Jak tyto certifikáty přesně fungují ukazuje příklad.

Příklad:

Za diskontový certifikát, jehož podkladovým aktivem je akcie, která se v době nákupu obchoduje za 100 EUR, zaplatíme pouze 80 EUR. Diskont činí 20 EUR. CAP, neboli nejvyšší možný výnos je nastaven emitentem na 110 EUR   ( z toho vyplývá, že maximální možný výnos certifikátu  je 37,5 % = ( 110 – 80)/80*100 ). Outperfomance-point je 137,5 EUR = ( 110*100 )/80 a na grafu je v místě, kde přímka výnosu akcie protíná výnos diskontového certifikátu. Pokud se očekává, že kurz akcie přesáhne tento bod 137,5 EUR, bude výhodnější nakoupit přímo tuto akcii (ne diskontový certifikát). Když  klesne kurz akcie na 80 EUR ( tedy o 20 % ), investice do certifikátu není ještě ztrátová - je na 0 % a když  se kurz akcie stále pohybuje kolem 100 EUR, bude mít investice výnos 25 %. ( viz. Tabulka )

Výhody:

1. Před investicí je znám maximální možný výnos.
2. Při lehce stoupajících nebo stagnujících kurzech je výnos větší než u přímé investice do podkladového aktiva. 
3. Investice do certifikátu je ztrátová až při poklesu kurzu podkladového aktiva o tolik procent, kolik je diskont.

Některé diskontové certifikáty z nabídky brokerjet České spořitelny: Microsoft,  DAX

 

Profesionální strategie pro každého

Patříte mezi konzervativní, neutrální nebo ofenzivní investory? U diskontových certifikátů se najde správná varianta pro všechny. Diskontové certifikáty získaly svou popularitu převážně díky universálnímu použití. Každý investor si může z jejich nabídky vybrat svůj diskontový certifikát podle parametrů jako je CAP a doba splatnosti.

Investiční strategie:

Všestrannost použití diskontových certifikátů si můžeme demonstrovat na akciích společnosti Infineon Tech., které jsou součástí německého indexu DAX. Hodnota jedné akcie byla k 3.1.2005  8,12 EUR.

Konzervativní:

Konzervativní strategie se hodí pro investory, kteří neradi riskují, ale přesto by rádi zhodnotili své peníze lépe než na termínovaných vkladech. Vhodný diskontový certifikát přinese určitý výnos dokonce i v případě, že podkladové aktivum klesne do konce splatnosti o několik desítek procent.

Při této strategii volíme hodnotu CAP výrazně níž než je aktuální hodnota podkladového aktiva. Maximální možný výnos vypočítáme jako rozdíl mezi nákupní cenou certifikátu a hodnotou CAP. Maximální možný výnos je tedy 6,76 % = (6 – 5,62)/5,62 * 100. Tohoto výnosu bude dosaženo i v případě, že do 15.12.2005 klesne akcie Infineonu na hodnotu CAP  6 EUR. Maximálního výnosu 6,76 % tak dosáhneme i v případě, že akcie podkladového aktiva klesne za jeden rok o 26,1 % = (6 – 8,12)/8,12 * 100.

Neutrální:

Neutrální strategie je vhodná pro trhy, které se pohybují v postraním trendu.

U neutrální strategie vybereme diskontový certifikát s hodnotou CAP co nejblíže aktuální hodnotě podkladového aktiva. Pokud bude cena akcie Infineonu na konci splatnosti certifikátu stále na 8 EUR, inkasujeme výnos ve výši 11,42 % = (8 – 7,18)/ 7,18 * 100. Ve ztrátě nebudeme díky diskontu ani tehdy,  ztratí-li podkladové aktivum mírně na své hodnotě.

Ofenzivní:

Očekáváme-li, že podkladové aktivum do doby splatnosti certifikátu prudce stoupne, zvolíme hodnotu CAP na cílové ceně (v tomto případě na 10 EUR), které může aktivum podle odhadů dosáhnout. Pokud Infineon opravdu do konce roku posílí na 10 EUR, budeme mít u certifikátu výnos 28,87 % = (10 – 7,76)/ 7,76 * 100, zatímco samotné  podkladové aktivum posílilo „pouze“ o 23,15 % = (10 – 8,12)/ 8,12 * 100. Jako záchranný polštář zde slouží opět diskont, díky kterému se dostaneme do mírné ztráty teprve tehdy, klesne-li podkladové aktivum pod hodnotu 7,76 EUR (nákupní cena certifikátu).

Obchodování s diskontovými certifikáty:

Při investování do diskontových  certifikátů je třeba vědět, kde je vytvářen zisk a jak se chová cena certifikátu. V den emise stojí diskontový certifikát například o 10% méně než podkladové aktivum. Rozdíl mezi aktuální cenou podkladového aktiva a hodnotou certifikátu je diskont (sleva). V den splatnosti je diskont nulový a certifikát má tedy hodnotu stejnou jako podkladové aktivum, pokud cena daného aktiva nedosáhla hodnoty CAP. Tím, že jsme na začátku díky slevě zaplatili méně a na konci splatnosti jsme mohli prodat za aktuální cenu podkladového aktiva, realizujeme zisk i v případě, že se cena podkladového aktiva za několik měsíců nezměnila.

Diskontový certifikát můžeme kupovat kdykoliv, nejen v den emise. Také nás nikdo nenutí držet tento papír až do jeho splatnosti. Certifikát můžeme kdykoliv prodat a nebo koupit. Cena certifikátu se do doby splatnosti neustále mění. Abychom věděli, jaké faktory cenu certifikátu ovlivňují, je třeba znát strukturu tohoto cenného papíru.

Výše uvedené strategie používají profesionálové již několik let díky obchodům s deriváty. Investice, která má podobné vlastnosti jako diskontový certifikát, může vypadat tak, že investor nakoupí podkladové aktivum (zjednodušeně) a zároveň na stejné aktivum prodá tzv. call-opci. Právě částka získaná z prodeje opce umožní dostat podkladové aktivum se slevou. Podobné obchody uzavírá i emitent certifikátu a tím vytváří jeho strukturu. Emisí certifikátu tak umožňuje malým investorům, používat stejné strategie jako profesionální investoři.

Volatilita:

Jak bylo výše uvedeno, díky inkasované částce z prodeje call-opce je vytvořen diskont (certifikát je levnější než akcie o několik %). Čím více za call-opci investor dostane, tím větší bude sleva. Důležité je tedy vědět, kdy je hodnota call-opce nejvyšší. Call-opce dává držiteli právo koupit podkladové aktivum za určitou cenu v určitou dobu. V případě, že cena podkladového aktiva hodně kolísá, je větší pravděpodobnost, že cena podkladového aktiva půjde ve prospěch držitele opce, a proto má  opce větší cenu. Kolísání ceny podkladového aktiva vystihuje právě volatilita. Pokud je volatilita vysoká, je hodnota opce vyšší. Za opci tak dostane emitent větší částku a cena diskontového certifikátu bude nižší (diskont bude větší). Právě v tuto chvíli je výhodné diskontový certifikát nakoupit. Pokud po nákupu volatilita opět poklesne, cena diskontového certifikátu se zvýší (diskont bude nižší). Nesmíme ale zapomenout, že vyšší volatilita znamená vyšší riziko. Ukazatelem volatility pro německý trh je index V-DAX.

Mezi další faktory, které ovlivňují cenu opce a tedy i cenu certifikátu patří úroková míra, doba do splatnosti a očekávaná výše dividend. Těmito faktory (včetně volatility) se ale investor nemusí zabývat v případě, že drží diskontový certifikát až do splatnosti, protože v den splatnosti je cena certifikátu stejná jako cena podkladového aktiva. (viz. výše)

 

 

Indexové certifikáty

Vydělávejte na vývoji celého akciového indexu nákupem jednoho cenného papíru

Investiční strategie:

Chcete dlouhodobě investovat s rozloženým rizikem a nízkými náklady na světových trzích? Indexové certifikáty jsou jednou z nejlepších voleb. Koupí jednoho certifikátu se budete podílet na vývoji kurzu všech akcií, které daný index tvoří.

Popis:

Cena indexového certifikátu kopíruje kurz indexu v poměru (paritě), který je emitentem předem určený. Při růstu indexu o několik procent, vzroste i cena certifikátu.  Pokud se německý index DAX  obchoduje na 4000 bodech a vy držíte indexový certifikát s poměrem 1:100, bude se jeho cena pohybovat kolem 40 EUR. Investor tedy kupuje pouze jednu setinu hodnoty indexu. Díky tomu můžete investovat do indexu  i s nízkým kapitálem. Závislost hodnoty certifikátu na hodnotě indexu ilustruje následující příklad:

Příklad:

Indexový certifikát, jehož podkladovým aktivem je německý index DAX s poměrem 1:100 byl nakoupen za cenu 40 EUR (to znamená, že DAX byl v tu dobu na 4000 bodech). Pokud index stoupne o 400 bodů (10 %), stoupne cena našeho certifikátu o 4 EUR (10 %). Samozřejmě, že stejná změna bude i v opačném směru. Celou situaci znázorňuje graf, kde na ose x je znázorněn kurz indexu a na ose y je zisk nebo ztráta, která vzniká při pohybu kurzu indexu.

Výhody indexových certifikátů:

1. Rozložení rizika  – nákupem indexového certifikátu si kupujete tržní portfolio.
2.  Nízké poplatky  – zaplatíte poplatky za nákup pouze jednoho cenného papíru v porovnáním s vytvářením vlastního portfolia.
3.  Jednoduché oceňování  - aktuální cena certifikátu je dána aktuální výši indexu vynásobenou daným poměrem (viz příklad).
4.  Široká nabídka  – výběr z nejvýznamnějších světových indexů.
5.  Vysoká likvidita  – emitent zajišťuje činnost tvůrce trhu – vždy je stanovena poptávka a nabídka. 

 

 

OUTPERFORMANCE certifikáty

Vyšší zisky bez omezení

Hledáte-li příležitost, jak bez omezení vydělávat více na posilujících trzích a na druhou stranu neztrácet rychleji než u akcií, vzdejte se dividend a emitenti vám vytvoří outperformance certifikát.

Outperformance certifikáty jsou velice podobné sprint certifikátům. U obou instrumentů rostou výnosy rychleji než u podkladového aktiva. Pákový efekt působí i u outperformance certifikátů pouze při posílení trhu. Když podkladové aktivum do splatnosti oslabí, držitel certifikátu utrpí stejnou ztrátu jako u přímé investice. Výhodou outperformance certifikátů je ale neomezený potenciální výnos. Za neomezený výnos musí většinou investor zaplatit nižším pákovým efektem.

Funkci outperformance certifikátů si můžeme ukázat na příkladu:

Graf a tabulka ukazují přehled výnosů a ztrát certifikátu a akcie v den splatnosti:

Jak je z grafu a tabulky vidět, výnos certifikátu stoupá rychleji než výnos podkladového aktiva. Přesněji roste rychleji o faktor 1,45, protože je míra participace na 145 %. V den splatnosti tedy dostane držitel certifikátu následující:

A) Kurz akcie je v den splatnosti nad realizační cenou
Pokud je podkladové aktivum v dne splatnosti nad realizační ( základní ) cenou 100 EUR, získá investor 100 EUR plus rozdíl mezi aktuálním kurzem podkladového aktiva a základní cenou násobený faktorem participace ( v tomto případě 1,45 ). Výnos v den splatnosti je tedy počítaný podle následujícího vzorce:

Při kurzu podkladového aktiva 120 EUR ( výnos 20 % ) získá držitel certifikátu 129 EUR (výnos 29 %):

B) Kurz akcie je v den splatnosti pod realizační cenou
Pokud podkladové aktivum do splatnosti oslabilo a kurz se nachází pod realizační cenou certifikátu ( v našem případě pod 100 EUR ), dostane držitel certifikátu hodnotu ve výši aktuálního kurzu podkladového aktiva. Drží-li investor tedy certifikát až do doby splatnosti, nemůže ztratit více, než by ztratil při přímé investici do podkladového aktiva.

Struktura produktu

Jako u jiných certifikátů i u typu outperformance se investor vzdává dividend a nechává je k dispozici emitentovi. Emitent využije vyplacené dividendy k nákupu call-opce, aby vytvořil vyšší participaci certifikátu na posílení podkladového aktiva. Investor tedy sice o dividendy přichází, ale na druhou stranu získává výhodu v podobě vyšších výnosů při vzestupu kurzu akcie. Velikost participace na vzestupu aktiva záleží na výši dividend a na ceně opce. Dividendy mohou emitentovi stačit pouze na nákup části opce. Pokud je ale opce poměrně levná, podaří se emitentovi vytvořit větší míru participace.

Vzhledem k tomu, že jeden z faktorů, který cenu opce značně ovlivňuje, je volatilita, může emitent vytvořit pro investory nejzajímavější strukturu právě při nízké volatilitě, protože při nízkém kolísání kurzu podkladového aktiva je call-opce levnější. Pokud se na dolním grafu podíváme na index V-DAX, který je považován za ukazatel volatility na německém trhu, uvidíme, že je volatilita na trhu v těchto dnech na velice nízké úrovni. Z tohoto důvodu mohou být právě nyní emitovány outperformance certifikáty s nejvyšší mírou participace na vzestupu podkladového aktiva. Graf znázorňuje průběh do konce března 2005.

UPOZORNĚNÍ

Veškeré výplatní situace, které byly v tomto článku popsány, se vztahovaly pouze na investici, kde byl koupen outperformance certifikát v den emise a byl držen až do splatnosti. V průběhu života certifikátu ovlivňují jeho kurz četné faktory, mezi které patří například volatilita.

Výhody

 • větší zisky při posílení podkladového aktiva
 • neomezený výnos
 • pákový efekt působí pouze při vzestupu kurzu

Nevýhody

 • absence dividend

 

 

SPRINT certifikáty

Doběhněte si pro dvojnásobný výnos

Líbilo by se vám vydělávat dvakrát rychleji, když trhy stoupají a při negativním vývoji opět zpomalit? SPRINT Certifikáty dokážou nabídnout větší výnosy při mírném vzestupu aktiva, aniž by se zvětšilo riziko investice.

Ve sportu ze sebe běžci při sprintu vydají maximum. Protože ale velké tempo nevydrží dlouho, uběhnou pouze několik metrů. U SPRINT Certifikátů je to velice podobné. Při nepatrném posílení podkladového aktiva dostane investor u certifikátu dvojnásobný výnos. Ale i SPRINT Certifikáty nedokážou držet takové tempo po celou dobu vzestupu kurzu a proto se jejich výnos po několika procentech zastaví. Uvidíme, že u SPRINT Certifikátů působí pákový efekt (tj. násobení výnosů) pouze při mírném posílení podkladového aktiva. Při poklesu tento efekt již nepůsobí a certifikát se v den splatnosti chová stejně jako podkladové aktivum.

U SPRINT Certifikátů jsou dvě hodnoty, počáteční (základní) a konečná (finální nebo také cílová). Počáteční hodnotě se kurz certifikátu rovná v den emise. Konečná hranice je velice podobná hodnotě CAP, kterou disponují  diskont certifikáty, protože se na této hranici potenciální výnos certifikátu zastavuje. Omezený výnos je daň za to, že získáme větší výnos bez zvýšení rizika. V den splatnosti certifikátu mohou nastat tři situace:

1. Kurz podkladového aktiva se nachází mezi počáteční a konečnou hranicí:
Držitel certifikátu bude v tomto případě realizovat výnos ve výši dvojnásobku rozdílu mezi počáteční hodnotou a aktuálním kurzem podkladového aktiva. Výnos tedy bude dvakrát větší než u přímé investice do podkladového aktiva.

2. Kurz podkladového aktiva bude nad konečnou hranicí ( tj. aktivum silně posílilo ):
Investor v tomto případě získá "pouze" dvojnásobek rozdílu mezi zmíněnými hranicemi. Investor se tedy na dalším vývoji podkladového aktiva již nepodílí.

3. Kurz podkladového aktiva je pod počáteční hranicí ( tj. aktivum oslabilo ):
SPRINT Certifikát má na konci svého života při oslabení stejné vlastnosti jako přímá investice do podkladového aktiva. Pákový efekt tedy při poklesu nepůsobí a ztráty certifikátu jsou stejné jako u podkladového aktiva. Ztráta ale u SPRINT certifikátů není omezená!

Funkci SPRINT Certifikátu si ještě ukážeme na příkladu:

Tabulka a graf zobrazují výnosy u akcie a certifikátu v den splatnosti:

Pokud je v den emise podkladové aktivum mezi počáteční a konečnou hranicí, výnos certifikátu je 2x vyšší než u akcie. Hned za konečnou hranicí ale výnos certifikátu již nestoupá. Přesto je ale stále vyšší než u podkladového aktiva. Teprve za kurzem 140 EUR je přímá investice do akcie výhodnější. Klesne-li podkladové aktivum do splatnosti pod  100 EUR, utrpí samotná akcie i certifikát stejnou ztrátu.

Jak je vidět, při slabém posílení aktiva dosahuje certifikát dvojnásobných zisků a přitom nenabízí horší podmínky v případě, že podkladové aktivum od emise do splatnosti náhle ztratí. Před ztrátou ale certifikát ochránit nedokáže. Riziko je v den splatnosti u certifikátu stejné jako u podkladového aktiva. Jedinou situací, kdy je přímá investice do aktiva výhodnější, je výrazné posílení, protože je výnos SPRINT Certifikátu omezen. SPRINT Certifikát se tedy hodí pro trhy, které pomalu posilují. Při výrazných vzestupech je ale výhodnější zvolit jiný instrument.

Obchodování se SPRINT Certifikáty

Všechny situace, které zde byly popsány, se týkaly výnosu dosaženého pouze v případě, že jsme certifikát drželi od emise až do splatnosti. SPRINT Certifikát je ale možné kdykoliv do splatnosti koupit a opět prodat. Jeho cena je každý obchodní den stanovena emitentem. Kolik ale bude stát certifikát několik měsíců před splatností, když dvojnásobek potenciálního výnosu může investor dostat pouze v den splatnosti? Odpověď najdeme opět ve struktuře SPRINT Certifikátu, kterou vytváří emitent.

Způsob dosažení dvojnásobného výnosu

K vytvoření vlastností SPRINT Certifikátů využívá emitent obchodů s opcemi. Struktura certifikátu by tedy mohla vypadat následovně:

- Emitent koupí vedle akcie ještě call opci s realizační cenou rovnou počáteční hodnotě. Tato opce se postará o dvojnásobný výnos při posílení aktiva. Aby investor nemusel za certifikát díky nakoupené call opci zaplatit více, než u podkladového aktiva, prodá emitent ještě dvě call opce s realizační cenou na konečné hodnotě certifikátu. Všechny opce mají splatnost shodnou se splatností certifikátu.

- Call opce dává držiteli právo koupit podkladové aktivum za realizační cenu v určitý čas (například v den splatnosti). Pokud se tedy vrátíme k výše uvedenému příkladu, investor při kurzu podkladového aktiva 110 EUR získá držením certifikátu akcii, která má hodnotu 110 EUR plus částku získanou z call opce. Vzhledem k tomu, že má koupená call opce realizační cenu rovnou 100 EUR (počáteční hodnota), může emitent využít práva, které tato opce nese. Koupí podkladové aktivum za 100 EUR a prodá ho na trhu za 110 EUR. Díky opci tedy realizoval dodatečný zisk 10 EUR. Těchto 10 EUR nám emitent v den splatnosti připíše automaticky na účet.

- Nesmíme ale ještě zapomenout na call opce, které emitent prodal. Vzhledem k tomu, že držitel těchto opcí má také právo koupit podkladové aktivum za realizační cenu, emitent se prodejem opcí zavázal, že mu aktivum v den splatnosti za realizační cenu prodá. Co se tedy  s prodanými opcemi stane v případě, že podkladové aktivum zůstane na 110 EUR? Bude-li akcie na tomto kurzu, investor, který od emitenta opce koupil, práva z opcí rozhodně neuplatní. Díky opcím má právo od emitenta koupit akcii za 120 EUR. Proč by ale práva využíval, když může na trhu koupit akcie levněji za 110 EUR? Prodané opce tedy nebyly uplatněny a držiteli certifikátu tedy opravdu zůstane akcie a částka z koupené call opce.  Celkem 120 EUR (výnos certifikátu 20 % při ceně akcie 110 EUR).

- V případě, že bude akcie v den splatnosti obchodována za 130 EUR (tj. za konečnou cenou certifikátu), bude situace jiná. Z koupené opce získáme 30 EUR, což je rozdíl mezi realizační cenou a aktuálním kurzem akcie. Při kurzu akcie 130 EUR budou ale také s největší pravděpodobností u emitenta uplatněny prodané call opce. Držitel call opcí bude po emitentovi chtít akcie a dá mu za ně 120 EUR (realizační cena opcí). Protože emitent na začátku jednu akcii již koupil za 100 EUR, může ji nyní prodat držiteli opce za 120 EUR (zisk 20 EUR). Aby všechny své závazky splnil, musí ještě kvůli druhé opci koupit na trhu další akcii za 130 EUR a prodat ji držiteli opce za 120 EUR. U druhé opce tak utrpěl ztrátu 10 EUR. Celkový zisk:

Z výše uvedeného je vidět, že za kurzem akcie 120 EUR jdou výnosy a ztráty z call opcí proti sobě  a zisk z certifikátu tak zůstává stále na 40 %. (140 EUR).

Cena certifikátu před splatností

Již z předešlých dílů seriálu o certifikátech víme, že kurzy opcí, z kterých jsou certifikáty konstruovány, reagují na nejrůznější faktory. K téměř nejdůležitějším faktorům patří volatilita. Vzhledem k tomu, že struktura SPRINT Certifikátů je složena z různých call opcí, je těžší odhadnout, jak budou faktory cenu ovlivňovat. V zásadě ale platí, že prodané call opce s vyšší realizační cenou budou agresivnější (s vyšší pákou). Pokud tedy volatilita stoupne, klesne cena certifikátu a naopak. Pokud ale budeme držet SPRINT Certifikát až do splatnosti, nemusíme si se sledováním volatility ani ostatních faktorů dělat příliš velkou hlavu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud investor koupí SPRINT Certifikát několik dní nebo měsíců po emisi a cena certifikátu je díky opcím již vyšší než kurz podkladového aktiva, zvyšuje se riziko, že se cena opět vrátí na úroveň hodnoty akcie. Riziko je tedy shodné s přímou investicí pouze v případě, že koupíme certifikát v den emise a držíme ho až do splatnosti.

Výhody SPRINT Certifikátů

 • vyšší výnos při mírném posílení podkladového aktiva
 • stejné riziko jako u přímé investice

Nevýhody SPRINT Certifikátů

 • omezený výnos
 • držitel certifikátu nedostává dividendy

 

 

Turbo ( knock-out ) certifikáty

Znásobte své možnosti na finančních trzích pomocí páky

Investiční strategie:

Chcete, aby vaše investice měla výnos několik desítek procent už při nepatrných výkyvech finančních trhů? Přejete si spekulovat jak na vzestup, tak i na pokles akcií, komodit nebo měn? Pokud ano, turbo certifikáty by ve vašem portfoliu rozhodně neměly chybět.

Pákový efekt:

Turbo certifikáty disponují tzv. pákou, která funguje jako násobitel  zisků a ztrát. Vzroste-li podkladové aktivum o 1 %, výnos z turbo certifikátu bude 10 % při páce 10.  Pákou jsme násobili procentuální vzrůst podkladového aktiva. Jak dále uvidíme, pákový efekt vzniká díky tomu, že začínáme s menším počátečním vkladem než u přímé investice do podkladového aktiva, ale absolutní přírůstky jsou stejné.

Funkce:

Pomocí turbo certifikátů spekulujeme na vývoj podkladového aktiva jako u přímé investice, ale platíme pouze rozdíl mezi aktuálním kurzem podkladového aktiva a hodnotou STRIKE, která je u turbo-long certifikátů (spekulace na vzestup)  pod  aktuálním kurzem podkladového aktiva. Cenu certifikátu tedy vypočítáme podle následujícího vzorce:

Ke kurzu tohoto certifikátu bývá ještě od emitenta připočítávaný úrok za to, že platíme pouze část ceny podkladového aktiva. Tento úrok ale tvoří pouze malou část celkové ceny certifikátu.

Při vzestupu kurzu podkladového aktiva se rozdíl ve vzorci zvětšuje a tím posiluje i cena certifikátu. Absolutně posiluje aktivum i certifikát stejně, ale relativně (procentuálně) posiluje turbo certifikát rychleji, protože je počáteční investice (procentuální základ) menší.

Příklad:

Typ cenného papíru:

turbo-long certifikát

Podkladové aktivum:

Akcie ABC

Aktuální kurz podkladového aktiva:

100 EUR

STRIKE:

90 EUR

Knock-out:

90 EUR

Poměr odběru:

1:1

Splatnost:

31.6.2005

=> Aktuální cena turbo certifikátu:

10 EUR

Jak ukazuje tabulka a graf, stoupne-li kurz podkladového aktiva o 1 EUR (1 %) na 101 EUR, stoupne cena certifikátu také o 1 EUR na 11 EUR, tedy ale o 10 %. Páka tak umožnila mnohem vyšší výnos, než přímá investice do akcie. Samozřejmě, že při poklesu kurzu akcie o 10 % klesne cena certifikátu o 100 % a certifikát ztratí celou svou hodnotu.

U turbo certifikátů je ještě tzv. hranice knock-out. Knock-out je u klasických turbo certifikátů shodný s hodnotou STRIKE. V případě, že kurz podkladového aktiva dosáhne hodnoty knock-out nebo tuto hranici protne směrem dolů (u typu Long), turbo certifikát ztratí navždy svou hodnotu a s certifikátem se přestane navždy obchodovat. Turbo certifikáty jsou tedy velice rizikovou investicí, která může přinést velké zisky ale i velké ztráty! Emitenti nyní nabízejí i certifikáty, jejichž knock-out hranice se nerovná hodnotě STRIKE.

Spekulace na pokles

Jak již bylo na začátku zmíněno, turbo certifikáty umožňují investorům vydělávat i na klesajících trzích. Certifikát je potom označován jako Short. Cena turbo-short certifikátu je počítána podobně jako u typu long, ale hodnota STRIKE je v tomto případě vždy nad aktuálním kurzem podkladového aktiva. Za certifikát  zaplatíme pouze rozdíl mezi hodnotou STRIKE a kurzem podkladového aktiva.

Při poklesu ceny podkladového aktiva se tento rozdíl bude zvětšovat a tím bude růst i cena certifikátu. Při posílení podkladového aktiva se ale rozdíl bude zmenšovat a certifikát tak bude ztrácet na své hodnotě.

Strategie:

Investor může zahrnout turbo certifikáty do mnoha investičních strategií. Mohou být použity ke krátkodobým spekulacím v rámci jednoho dne, k větší diverzifikaci investice a nebo i k zajištění portfolia. Záleží na velikosti zvolené páky. Páka je o to větší, čím blíže je hodnota STRIKE k aktuálnímu kurzu podkladového aktiva. Rozdíl mezi STRIKE a aktuální hodnotou podkladového aktiva je potom malý, a proto je i cena certifikátu poměrně malá. Každá nepatrná změna podkladového aktiva tak vyvolá velkou procentuální změnu ceny certifikátu. Nesmíme ale zapomenout na skutečnost, že čím blíž je aktuální kurz podkladového aktiva k hodnotě STRIKE, tím více se tento kurz blíží hranici Knock-out a certifikát je rizikovější. V nabídce emitentů je mnoho certifikátů s různou hodnotou STRIKE, záleží tedy vždy na každém investorovi, jak chce riskovat a podle toho vybere svůj turbo certifikát.

Transparentnost:

Cena certifikátu je jednoduše zjistitelná, protože vlivy ostatních faktorů, jako je například volatilita podkladového aktiva, jsou pouze nepatrné. To znamená, že si můžeme vždy přesně spočítat, o kolik se zvýší/sníží cena certifikátu, když podkladové aktivum posílí/ztratí o několik procent.