Zásady zpracování osobních údajů v brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci

Zásady zpracování osobních údajů v brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci (dále jen Brokerjet), představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“). Brokerjet se při zpracování osobních údajů subjektu údajů řídí výhradně platnou legislativou. Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/ 679 o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“.

Osobním údajem je taková informace, na základě které lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat, a to jak použitím jedné informace, tak i jejich kombinací. V praxi se typicky jedná například o jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště fyzické osoby, její telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Za subjekt osobních údajů je považován ten, o jehož osobní údaje se jedná. 

Správce osobních údajů je ten, kdo provádí zpracování osobních údajů a také za toto zpracování odpovídá. Správce může zpracovávat osobní údaje sám nebo pověřit jinou osobu. Takto pověřenou osobu pak GDPR označuje za zpracovatele osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoli nakládání s osobními údaji, zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava či pozměňování, vyhledávání v nich či jejich likvidace.

Tyto zásady blíže upravují zpracování osobních údajů:

 • statutárních zástupců Brokerjet
 • zaměstnanců Brokerjet
 • osob (FO), kteří s Brokerjet uzavřeli komisionářskou smlouvu
 • osob (FO), kteří jsou oprávněni jednat jménem (PO), jež uzavřeli s Brokerjet komisionářskou smlouvu
 • osob (FO), kteří jsou oprávněni jednat v zastoupení za (FO), jež uzavřeli s Brokerjet komisionářskou smlouvu

Co se o osobních údajích dozvíte?

 • Jaké osobní údaje shromažďujeme
 • Jak s nimi nakládáme
 • Z jakých zdrojů je získáváme
 • K jakým účelům je využíváme
 • Komu je smíme poskytnout
 • Kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme
 • Jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého

 

Informace o správci osobních údajů:

Obchodní firma: brokerjet České
spořitelny, a.s. v likvidaci
IČO: 27088677
IČ: CZ699001261

Sídlo: Praha 4, Budějovická
1518/13a, PSČ 140 00

Informace o společném pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Česká spořitelna, a.s.
Kontaktní osoba:
Jiří Januška

E-mail: poverenec@csas.cz
tel.: +420 703 481 616 (v pracovních dnech 9:00–15:00)
bezplatná informační linka České spořitelny: 800 207 207 (v ostatních dnech a hodinách)

Sídlo:
Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
PSČ 140 00

 

Na tomto právním základě zpracováváme vaše osobní údaje (identifikační, kontaktní, údaje o bonitě a o využívání služeb), a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • Zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • Zákon č.90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích
 • Zákon č.634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele (tento zákon upravuje oprávnění spotřebitelů a pravidla pro nás, za jejichž dodržení Vám služby poskytujeme)
 • Zákon č. 256/2004 Sb., Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
 • Zákon č. 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

Identifikační údaje - jméno, příjmení, rodné příjmení, pohlaví, titul, rodné číslo/číslo pojištěnce, IČ, datum narození, státní příslušnost, stát narození, místo narození, okres narození, rodinný stav, rodné příjmení, všechna předchozí příjmení, osobní číslo, uživatelské číslo, číslo průkazu totožnosti v případě cizinců daňová data (včetně dat pro roční zúčtování), zdravotní pojišťovna, zahraniční pojištění, postižení, datum přiznání, číslo cestovního dokladu, povolení k pobytu. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým Vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.


Kontaktní údaje – adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, adresa přechodného pobytu (cizinci), jméno, příjmení a rodné číslo dětí - v případě uplatnění zvýhodnění na dani, ZTP/P dítěte, jméno, příjmení a rodné číslo manžela / manželky – v případě uplatnění slevy, případně úroků v rámci výpočtu daně. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás budeme moci kontaktovat.


Další údaje – bankovní spojení, údaje o zdravotním stavu, vzdělání, informace o vyplaceném důchodu a postižení, datum přiznání, informace o studiu, v případě potřeby této informace pro výpočet daně a odvodů, informace o exekuci v případě plnění
povinností z exekučního řízení, SPZ soukromého vozidla, daňová rezidence, jméno matky za svobodna, tajná otázka a odpověď na tajnou otázku. Tyto údaje jsou používány pro Vaši identifikaci a zároveň jde o zákonnou povinnost držet např. informaci o Vaší daňové rezidenci.

 

Každé zpracování Vašich osobních údajů má svůj účel a sleduje legální anebo legitimní účel. Brokerjet zpracovává osobní údaje vždy pouze v tom rozsahu, v jakém je to nezbytné pro dosažení účelu zpracování.

Brokerjet je povinen zabezpečit, aby osobní údaje všech subjektů nemohly být zneužity a aby k nim neměly přístup třetí osoby.

O osobních údajích je zachovávána mlčenlivost. Všechny osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a příslušná bezpečností opatření.

Zpracování osobních údajů probíhá jak manuálně, tak i poloautomatizovaně.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely vypořádání vzájemných závazků vyplývajících ze smluvního vztahu a pro účely plnění dalších právních povinností.

 

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů jak Brokerjet, tak celé Skupiny Banky a případně dalších třetích stran. Takové zpracování, můžeme provádět bez Vašeho souhlasu. Avšak rozsah
důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

 

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 • vedení evidence Vašeho majetku u Brokerjet
 • příprava potřebné dokumentace pro převod Vašeho majetku z Brokerjet na Vaši žádost (pokyny k převodu majetku) – sběr a zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh pokyny k převodu majetku
 • řízení vztahů se zákazníky, abychom Vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou Vašeho majetku nebo vyřešili Vaše požadavky, přánía stížnosti apod.
 • zasílání výpisů majetku, zpráv, notifikací a potvrzení, které souvisí s Vaším majetkem, jež máte stále uložený u Brokerjet ČS.

 

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci Brokerjet,
příp. člena Finanční skupiny České spořitelny nebo skupiny Erste Group. Pokud je zpracování osobních údajů založené na Vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech Brokerjet, které jsou uvedeny výše, mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky Brokerjet a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Brokerjet provádět:
 • pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů
 • státní orgány, zejména orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení
 • inkasní agentury a advokátní kanceláře za účelem vymáhání pohledávek,
 • exekutoři za účelem uplatnění souvisejících nároků.

 

Vašeosobní údaje Brokerjet zpracovává vždy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, přičemž respektuje zákonné povinnosti specifikující časové limity, pro jejichž plnění musí nezbytně ke zpracování osobních údajů docházet.

Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů je ukončeno v okamžiku, kdy již není z hlediska
účelu, pro které bylo prováděno, nezbytné. V návaznosti na ukončení zpracování dochází k jejich výmazu (k likvidaci).

 

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními
požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.
 

Právo na přístup k osobním údajům

Máteprávo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás Brokerjet
zpracovává. Právo na opravu osobních údajů Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.
 

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro
který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme Vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly Vámi Brokerjet poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem
převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.
 

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.

 

Při uplatnění  některého z výše uvedených práv nás můžete kontaktovat:

 • e-mailem na adresu help@brokerjet.cz
 • poštou na adresu společnosti Budějovická 1518/13a, 140 00  Praha 4,
 • telefonicky na čísle +420 956 785 709 (zde zároveň pověřený pracovník Brokerjetu ověří Vaši totožnost).

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111