Důležité odkazy

Předmluva

Tento dokument popisuje různé finanční nástroje a s nimi spojená rizika a příležitosti.

Riziko znamená možnost nedosažení očekávané návratnosti investice anebo ztrátu veškerého vloženého kapitálu nebo jeho části. Příčin takového rizika může být mnoho, v závislosti na struktuře konkrétního produktu. Tyto příčiny mohou být dány vlastnostmi produktu, trhu nebo emitenta. Vzhledem k tomu, že rizika nejsou vždy předvídatelná, nelze následující výklad považovat za vyčerpávající.

Investoři by měli v každém případě věnovat zvýšenou pozornost rizikům souvisejícím s úvěrovým ratingem emitenta produktu, který vždy závisí na okolnostech dané- ho případu.
Popis investičních produktů vychází z typické charakteristiky produktu. Rozhodujícím faktorem je vždy konkrétní struktura daného produktu. Proto následující infor- mace nenahrazují pečlivé prostudování daného produktu investorem

 

Stáhnout celé znění upozornění na rizika 

Prohlášení k ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Proto veškeré informace, jako je jméno, či e-mailová adresa, jsou důvěrné a chráněné vysokou úrovní zabezpečení. Brokerjet nebude Vámi poskytnuté údaje zpracovávat mimo účel vyplývající z charakteru poskytované služby. Brokerjet nebude osobní údaje předávat bez souhlasu uživatele žádné další osobě s výjimkou případů stanovených právními předpisy nebo s výslovným souhlasem uživatele. Fyzické osoby poskytující údaje osobní povahy mají veškerá práva podle zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Upozorňujeme Vás, že při Vaší návštěvě naší webové stránky si zaznamenáváme různé technické informace a údaje o uživatelích a návštěvnících stránky v tzv. log files. Tyto soubory neobsahují osobní údaje či informace osobního charakteru.

Informace o ochraně osobních údajů.

Společnost Brokerjet České spořitelny, a.s. (dále jen brokerjet) informuje subjekt údajů o následujících skutečnostech:

  • Brokerjet bude shromažďovat a zpracovávat osobní údaje o subjektu údajů v rozsahu jím poskytnutém při registraci za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování osobních údajů, včetně nabízení výrobků a služeb.
  • Osobní údaje subjektu údajů budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě; osobní údaje budou zpřístupněny a zpracovávány osobami zvláště k tomu pověřenými manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky.
  • Osobní údaje mohou být zpřístupněny orgánům veřejné správy pro účely plnění zákonných povinností.
  • Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům.
  • Subjekt údajů uděluje souhlas se zpracováním osobních dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese brokerjet odvolat
  • Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě, pokud zjistí, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení povinnosti správce či jiné osoby, která tyto údaje zpracovává. V takovém případě má právo požadovat, aby tyto osoby:

(i) se zdržely takového jednání, kterým porušují své povinnosti;

(ii) odstranily takto vzniklý stav či poskytly na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění;

(iii) provedly opravu nebo doplnění osobních údajů Zákazníka tak, aby byly pravdivé a přesné;

(iv) zablokovaly nebo zlikvidovaly osobní údaje Zákazníka;

(v) zaplatily peněžitou náhradu, jestliže porušením povinnosti bylo porušeno právo Zákazníka na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

Využití veškerých informací na této webové stránce je výhradně věc odpovědnosti a uvážení uživatele a vztahují se na ně veškerá příslušná právní ustanovení a níže uvedené podmínky.

Žádná nabídka nebo poradenství, pouze pro informativní účely

Veškerá data a informace zveřejněné na této webové stránce jsou poskytovány zdarma a výlučně pro informativní účely. Obsah této webové stránky není reklama, doporučení ani žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních či daňových záležitostí. Takto poskytnuté informace tedy nemohou být využity jako základ pro konání či rozhodnutí jednotlivce, ani nepředstavují žádnou nabídku či pobídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů, cizích měn či jiných finančních produktů jakéhokoliv typu. Též nejsou určeny jako zprostředkovatelská služba pro výše uvedené investiční nástroje či investiční nebo finanční služby jakékoliv povahy. 

Na této webové stránce jsou pouze prezentovány úsudky a názory různých informačních služeb a/nebo autorů, které/kteří poskytli své příspěvky společnosti brokerjet České spořitelny, a.s., jejím přidruženým společnostem a partnerským bankám. Prohlášení a prognózy obsažené v těchto příspěvcích jsou pouze autorovým současným hodnocením a nemusí být zcela, ani zčásti také názorem společnosti brokerjet České spořitelny, a.s., jejích přidružených společností nebo partnerských bank. Tyto analýzy se mohou kdykoliv bez předchozího upozornění změnit. Zařazení jakékoliv informace na tuto webovou stránku ani nepřímo nepoukazuje na názory společnosti brokerjet České spořitelny, a.s., jejích přidružených společností a partnerských bank. Záměrem společnosti brokerjet České spořitelny, a.s., jejích přidružených společností a partnerských bank je pouze zprostředkovat co nejvíce názorů a analýz pro informování svých uživatelů. Pro úplnost této nabídky názorů a informací společnost brokerjet České spořitelny, a.s., její přidružené společnosti a partnerské banky též publikují své texty, které však slouží pouze pro informativní účely a nemají být vnímány jako poradenství, reklama či doporučení v žádné konkrétní věci.

Informace o vývoji cen nejsou určeny jako základ jakýchkoliv prognóz nebo odhadů jejich budoucího vývoje.

Bez ručení

Společnost brokerjet České spořitelny, a.s., její přidružené společnosti a partnerské banky nebo další poskytovatelé informací nezodpovídají a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení obsažených na této webové stránce, které jsou brány z veřejně dostupných zdrojů a/nebo byly poskytnuty třetími stranami. Tyto zdroje jsou hodnoceny jako spolehlivé. Společnost brokerjet České spořitelny, a.s., její přidružené společnosti a partnerské banky činí vše pro to, aby informace publikované na této webové stránce byly průběžně aktualizovány. Avšak k časovým prodlevám bude nutně docházet. Podle podmínek vybraných burz cenných papírů a podle typu investičního nástroje, kurzové informace jsou zveřejňovány s časovým zpožděním.

Odkazy

Homepage společnosti brokerjet České spořitelny, a.s. obsahuje hypertextové odkazy na další webové stránky třetích stran jako neplacenou službu. Kliknutím na odkaz jste přesměrován ze stránky společnosti brokerjet České spořitelny, a.s. na jinou webovou stránku. Společnost brokerjet České spořitelny, a.s., její přidružené společnosti a partnerské banky nezodpovídají a neručí za správnost, zákonnost a úplnost informací obsažených na jiných webových stránkách a tímto se výslovně vylučují svou odpovědnost za jakýkoliv obsah nezákonné povahy zveřejněný na webových stránkách, na něž odkazuje tato webová stránka.

Autorská práva

Společnost brokerjet České spořitelny, a.s., její přidružené společnosti či partnerské banky a/nebo autor v každém konkrétním případě mají autorská práva a ostatní práva na užívání a ochranu všech webových stránek, včetně designu a grafického zpracování, zdrojových textů, software a obsahu. Uživatelé si mohou stahovat, kopírovat a/nebo ukládat webovou stránku, její obsah nebo výsledky generované či zpracované pro prezentační účely, jako celek či po jednotlivých částech, pouze pro své soukromé využití. Komerční využití není povoleno. Bez předchozího souhlasu není povoleno jakékoliv další šíření tohoto obsahu. Označení autorských práv nebo ochranných známek nesmí být odstraňováno či pozměňováno. Jakékoliv další užívání nad rámec výše uvedeného povolení je podmíněno předchozím písemným souhlasem společnosti brokerjet České spořitelny, a.s..

Uživatelé nesmějí užívat informace poskytnuté na této webové stránce pro nelegální účely dle právního řádu země, kde uživatel působí či kde dochází k nabídce a využití těchto informací.

Vytvoření hypertextového odkazu na jakékoliv webové stránce na jednu z webových stránek patřících k této informační službě se zakazuje bez předchozího písemného souhlasu společnosti brokerjet České spořitelny, a.s.. Zvláště se zakazuje zahrnovat webové stránky této informační služby nebo jejich obsah prostřednictvím hypertexových odkazů do rámců (frame).

Překlady

Společnost brokerjet České spořitelny, a.s., její přidružené společnosti a partnerské banky nezodpovídají v žádném směru za správnost překladů. Společnost brokerjet České spořitelny, a.s., její přidružené společnosti a partnerské banky však usilují o co největší přesnost překládaných materiálů.

Jaká jsou rizika?

Phishing, Trojské koně a počítačové viry se staly součástí každodenního života a mohou vést ke krádeži osobních údajů nebo spuštění nebezpečných programů ve Vašem počítači. Vaše online identita může být v ohrožení.

Stáhnout celý soubor Upornění na rizika